Qui sóc

JOSEP M TRENS I AYERBE

Veterinari, L.V.M. Facultat de Veterinària, U.A.B., Barcelona, 1991
Més de 15 anys d'experiència en medicina, cirurgia i tècniques de reproducció assistida en èquids.
 Treballant en les principals eugassades de Girona.
 Assistint als principals congressos de Medicina Equina, i multitud de cursos de cirurgia equina, coixeres, reproducció equina, radiodiagnòstic, transplantament d'embrions, congel.lació seminal, ecografia reproductiva, ferrament terapèutic, ecografia musculoesquelètica, artroscòpia, medicina esportiva, nutrició i patologia de la nutrició, 
 Postgrau en Fisioteràpia de Grans Animals (Cavalls).
 Veterinari habilitat per l'identificació equina pel DAMM (Generalitat de Catalunya) i  la CECCA (races P.R.Àrab., P.R.Menorquí.,...).


Membre de l'Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------           

VETERINARIO DE CABALLOS EN GERONA

Veterinario, L.M.V. Facultad de Veterinario, U.A.B., Barcelone, 1991
Más de 15 años de experiencia en medicina, cirugía y técnicas de reproducción asistida en équidos. Trabajando en las principales yeguadas de Gerona. Asistiendo a los principales congresos de Medicina Equina.
Veterinario habilitado para la identificación equina por la Generalitat de Catalunya, y la CECCA (razas P.R.Arabe, P.R.Menorquín,...)
Postgrado en Fisioteràpia de Grandes animales (caballos).
Miembro de la Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERINAIRE ÉQUIN À GERONE

Vétérinaire équin, L.M.V. Facultat de Veterinària, U.A.B., Barcelona.
Plus de 15 ans d'expérience das la médecine, la chirurgie, et la reproduction équine.